Energetyka Prąd Audyty energetyczne budynków

Audyty energetyczne budynków

energy audit

energy auditAudyty energetyczne budynków powinny być wykonywane na podstawie Rozporządzeniu w sprawie audytu efektywności energetycznej, Rozporządzenia w sprawie audytu, Rozporządzenie w sprawie charakterystyki energetycznej. Ustawa ta określiła zasady dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych w budownictwie wprowadzając jednocześnie obowiązek wykonania audytu energetycznego, bardzo precyzyjnie określając zakres i zasady jego wykonania dla:

  • budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
  • lokalnych źródeł ciepła (o mocy nominalnej do 11,6 MWt),
  • lokalnych sieci ciepłowniczych (o nominalnej mocy przesyłowej do 11,6 MWt),
  • zastosowania niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii.

Metody obliczeniowe, dotyczące oszczędności energii, wzory kart audytów dla audytu energetycznego budynku przemysłowego powinny zostać stosowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie audytu efektywności energetycznej.

Zapotrzebowanie na energię na potrzeby chłodzenia budynków.

Część audytu energetycznego w zakresie obejmującym analizę możliwości usprawnień w zakresie chłodzenia budynków należy wykonywać w oparciu o Rozporządzenie w sprawie charakterystyki energetycznej. Z uwagi na pewne ograniczenia i niedogodności wynikające z używania wyżej
wymienionych metod obliczeniowych, w audycie można wykorzystać dowolną inną, odpowiednio udokumentowaną metodę obliczeniową opartą na ogólnej wiedzy technicznej.

Audyt energetyczny procesu technologicznego w przemyśle

Audyt energetyczny procesu technologicznego to analiza i ocena potencjału w zakresie wzrostu efektywności energetycznej:

  • zamkniętych procesów technologicznych lub produkcyjnych oraz procesów pomocniczych i poszczególnych urządzeń wchodzących w skład ciągu
    technologicznego,
  • wielkości i organizacji produkcji w zakresie wpływającym na efektywność energetyczną.

Ze względu na konieczność bardzo indywidualnego podejścia do każdego przypadku, nie jest możliwe uzgodnienie zestandaryzowanego podejścia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć i technologii. W przypadkach wykonywania audytów energetycznych linii i ciągów technologicznych należy się również kierować ogólnymi wytycznymi i dobrymi praktykami inżynierskimi.

Kto może wykonywać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Profesjonalny audyt energetyczny, akceptowalny przez Urząd Regulacji Energetyki, przeprowadza osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zadaniem audytora jest przygotowanie odpowiedniego zestawu badań i analiz zasobów w zależności od profilu działalności i wielkości przedsiębiorstwa. Musi on więc posiadać rozległą wiedzę nt. funkcjonowania danego rodzaju instalacji. Wiedzy takiej nabywa się latami podczas eksploatacji i remontów infrastruktury energetycznej w przemyśle. Doświadczenia zbiera się na żywym organizmie. Stąd profesjonalny audytor efektywności energetycznej, to praktyk przemysłowy a nie słuchacz kursu. Dokładnej analizie muszą być poddane: użycie mediów energetycznych, opłaty i dobrane taryfy, instalacje wewnętrzne (elektryczne, cieplne, chłodnicze, gazowe, wentylacyjne), sieci (elektryczna, cieplna, gazowa), oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, stan posiadanych maszyn i urządzeń, ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylacja i klimatyzacja. Dodatkowo bada się możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii przy przebudowie systemu energetycznego.

Nasi audytorzy są wieloletnimi praktykami w różnych gałęziach przemysłu. Nasze doświadczenie ma solidne oparcie w niezliczonej ilości wykonanych od podstaw instalacji oraz skutecznie przeprowadzonych modernizacjach i remontach.

Podobne artykuły