Energetyka Prąd Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

audyt

audytUstawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek poddania się audytowi energetycznemu, który musi obejmować minimum 90% zużycia wszystkich nośników energii. Audyt taki należy przeprowadzać co 4 lata. Potencjalne oszczędności z uzyskanych z przedsięwzięć wykazanych w audycie energetycznym przedsiębiorstwa należy przedłożyć pisemnie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.

Audyt energetyczny – definicja

Audyt energetyczny jest to procedurą pozwalająca na zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego obszaru, budynku, instalacji przemysłowej, zakładu, przedsiębiorstwa lub jednostki publicznej. Określa możliwości realizacji inwestycji prowadzących do uzyskania opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o uzyskanych wynikach analiz w tym zakresie.

Ze względu na zakres i różnorodność, jak również rozmiary przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz ich specyfikę i konieczność uwzględnienia relacji pomiędzy nakładami pracy na identyfikację potencjału oszczędności energii a możliwymi do uzyskania oszczędnościami występuje konieczność rozróżnienia i uwzględnienia zróżnicowania pomiędzy rodzajami audytów energetycznych.

Gatunki audytów energetycznych

Zdefiniowano szereg obszarów, w których audyty energetyczne mogą zostać sporządzane w zależności od najczęściej spotykanych rodzajów przedsięwzięć skutkujących zmniejszeniem zużycia energii obejmując różne zakresy:

Audyt energetyczny budynku przemysłowego ma na celu wskazanie możliwych do realizacji usprawnień w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię służącą zapewnieniu w pomieszczeniach produkcyjnych warunków umożliwiających realizację odbywającego się tam procesu produkcyjnego lub technologicznego. Energia, o której mowa powyżej dotyczy zarówno energii: na cele ogrzewania (zapotrzebowanie na którą można zmniejszyć np. poprzez zwiększenie izolacyjności przegród, czy wprowadzając ogrzewanie strefowe), jak i chłodzenia, osuszania i nawilżania powietrza (klimatyzacji), do zapewnienia właściwej wentylacji, przygotowania ciepłej wody technologicznej oraz do celów nie związanych z procesami technologicznymi i pokrycia zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia.
Audyt obejmuje pełną analizę możliwych do realizacji usprawnień zmniejszających zapotrzebowanie na energię oraz wskazuje rozwiązania optymalne, w tym również zawiera analizę możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii, przy czym obowiązuje zasada „racjonalnego podejścia”, czyli wykluczającego sytuacje, w których stosowanie niektórych rozwiązań nie ma sensu z ekonomicznego, czy technologicznego punktu widzenia.

 

Podobne artykuły

plan

Blok gazowo-parowyBlok gazowo-parowy

Wydarzeniem rzutującym na przyszłość Elektrociepłowni „Gorzów” SA jest wybudowany i dnia 29 stycznia 1999 roku przekazany do eksploatacji blok gazowo – parowy. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w elektrociepłowni to duży