Energetyka Prąd Obowiązkowy audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa

Obowiązkowy audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa

elektrownia

elektrowniaJako duże przedsiębiorstwo, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozumiemy podmiot gospodarczy, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) osiągnął w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 osób,
  • roczny obrót netto przekraczający równowartości 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro,

Wytyczne do wykonywania audytów energetycznych znajdziemy w normie EN-16247, która zalecana jest w tym zakresie przez Dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Znajdziemy tam wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych i transportu. Sama procedura składa się z kilku dosyć skomplikowanych etapów, podczas których bada się wiele aspektów struktury energetycznej działalności przedsiębiorstwa. Na podstawie wyników audytu, ekspert planuje odpowiednie modernizacje i określa czas zwrotu kosztów inwestycji. Nasze usługi audytowe spełniają wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw.

Czas trwania audytu zależy nie tylko od wielkości firmy, lecz także od stosowanych urządzeń, procesów i założeń przyjętych przez klienta składającego zamówienie na usługę. W pierwszym etapie audytor zbiera szczegółowe informacje, zapoznaje się z istniejącymi w firmie systemami i technologiami energetycznymi. Gromadzi też informacje o ochronie cieplnej budynku, systemie ogrzewania wnętrza budynku i wody, a także systemie chłodzenia i wentylacji. Analizuje system oświetlenia, zużycie paliw w procesach produkcyjnych i pojazdach należących do przedsiębiorstwa. Potem bada zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną.

Dalej następuje ocena funkcjonowania całości infrastruktury energetycznej i propozycji przebudowy systemu. Audytor energetyczny przygotowuje projekt rozwiązań optymalizujących zużycie energii w firmie. Ważne jest uwzględnienie korelacji systemów i wzajemnego oddziaływania różnych urządzeń. W przypadku dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, analizuje się redukcję mocy biernej, sprawdza dopasowanie mocy umownej i taryfy, ponieważ jej przekroczenie spowoduje naliczenie kary, zaś zbyt duża moc umowna będzie generowała niepotrzebne dodatkowe koszty.

Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii.

Podobne artykuły

plan

Blok gazowo-parowyBlok gazowo-parowy

Wydarzeniem rzutującym na przyszłość Elektrociepłowni „Gorzów” SA jest wybudowany i dnia 29 stycznia 1999 roku przekazany do eksploatacji blok gazowo – parowy. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w elektrociepłowni to duży