Obowiązkowy audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa

elektrownia

elektrowniaJako duże przedsiębiorstwo, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozumiemy podmiot gospodarczy, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) osiągnął w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 osób,
  • roczny obrót netto przekraczający równowartości 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro,

Wytyczne do wykonywania audytów energetycznych znajdziemy w normie EN-16247, która zalecana jest w tym zakresie przez Dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Znajdziemy tam wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych i transportu. Sama procedura składa się z kilku dosyć skomplikowanych etapów, podczas których bada się wiele aspektów struktury energetycznej działalności przedsiębiorstwa. Na podstawie wyników audytu, ekspert planuje odpowiednie modernizacje i określa czas zwrotu kosztów inwestycji. Nasze usługi audytowe spełniają wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw.

Czas trwania audytu zależy nie tylko od wielkości firmy, lecz także od stosowanych urządzeń, procesów i założeń przyjętych przez klienta składającego zamówienie na usługę. W pierwszym etapie audytor zbiera szczegółowe informacje, zapoznaje się z istniejącymi w firmie systemami i technologiami energetycznymi. Gromadzi też informacje o ochronie cieplnej budynku, systemie ogrzewania wnętrza budynku i wody, a także systemie chłodzenia i wentylacji. Analizuje system oświetlenia, zużycie paliw w procesach produkcyjnych i pojazdach należących do przedsiębiorstwa. Potem bada zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną.

Dalej następuje ocena funkcjonowania całości infrastruktury energetycznej i propozycji przebudowy systemu. Audytor energetyczny przygotowuje projekt rozwiązań optymalizujących zużycie energii w firmie. Ważne jest uwzględnienie korelacji systemów i wzajemnego oddziaływania różnych urządzeń. W przypadku dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, analizuje się redukcję mocy biernej, sprawdza dopasowanie mocy umownej i taryfy, ponieważ jej przekroczenie spowoduje naliczenie kary, zaś zbyt duża moc umowna będzie generowała niepotrzebne dodatkowe koszty.

Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii.

Podobne artykuły

plan

Blok gazowo-parowy

Wydarzeniem rzutującym na przyszłość Elektrociepłowni „Gorzów” SA jest wybudowany i dnia 29 stycznia 1999 roku przekazany do eksploatacji blok gazowo – parowy. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w elektrociepłowni to duży ...

audyt

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek poddania się audytowi energetycznemu, który musi obejmować minimum 90% zużycia wszystkich nośników energii. Audyt taki należy ...

agregat

Wizja użyteczności agregatu

Nie ma wśród nas osoby, która potrafiłaby funkcjonować bez energii elektrycznej. Znalazła ona zastosowanie we wszystkich dziedzinach naszego życia, m.in: w przemyśle, w komunikacji, w usługach, czy w rolnictwie. Prąd ...